شما تنها، تصور کنید... طرح‌پرداز پایا آن را عینیت می‌بخشد

شما تنها، تصور کنید... طرح‌پرداز پایا آن را عینیت می‌بخشد

گفتگوی ویژه نامه نمایشگاه صنعت مبلمان با خانم گلرخ بحرالعلومی

از ایده ای در ذهن تا فراسوی مرزها

از ایده ای در ذهن تا فراسوی مرزها

مصاحبه ماهنامه کارآفرین ناب با خانم بحرالعلومی

مشتری هرچه تصور کند، طرح پرداز پایا آن را اجرا می کند

مشتری هرچه تصور کند، طرح پرداز پایا آن را اجرا می کند

مصاحبه هفته نامه اقتصاد و نمایشگاه با خانم بحرالعلومی

نیاز به فرهنگسازی در حوزه دکوراسیون در دوران پسا کرونا

نیاز به فرهنگسازی در حوزه دکوراسیون در دوران پسا کرونا

مصاحبه نشریه اختصاصی هنر و فناوری با خانم بحرالعلومی